Bibel

Andreaskyrkan är en kristen kyrka på Södermalm i Stockholm. Vi erbjuder rum för möten mellan Gud och människor, men också möten mellan oss människor. Med dina frågor och din längtan efter tro och gemenskap hoppas vi också få möta dig.

Vi vill utifrån vårt samhälle idag vara lyhörda för det budskap Jesus hade när han mötte människor. Vi menar att en viktig förutsättning för detta är det öppna samtalet, där olika tolkningar och tankesätt kan rymmas och som ger plats för prövande och ifrågasättande.

Även en liten tro är viktig!

Jesus uppmuntrade människor att våga tro. Han använde bilden av ett senapskorn, det minsta av alla frön, som kan gro, börja växa och med tiden bli ett stort och livskraftigt träd. Att tro är därför inte ett sätt att få svar på alla frågor, utan att växa i tillit till Gud.

Söndag efter söndag firar vi gudstjänst i Andreaskyrkan för att finna näring till tro och tillit. Sångens och musikens glädje, ljuständningen vid förbönen, predikans olika former, dopet och nattvarden samt allt annat i gudstjänsten vill hjälpa oss att växa.

Till gudstjänsten är alla välkomna, liksom till all annan verksamhet i Andreaskyrkan.

Gudstjänst med kören

Varför tro tillsammans med andra?

I Nya Testamentet liknas kyrkan vid en mänsklig kropp där alla kroppsdelar är beroende av varandra. Kristen tro är inte privat utan växer och blommar i gemenskap med andra människor. Därför inbjuder Andreaskyrkan alla som vill växa i tro till ett medlemskap i församlingen. Att vara medlem innebär att visa omsorg om varandra, mötas i samtal men också en möjlighet att arbeta med händerna. Medlemmarna delar det praktiska och ekonomiska ansvaret för kyrkan, vilket kan betyda alltifrån städning till styrelseuppdrag och gudstjänstmedverkan.

Vi är angelägna om att ett medlemskap i Andreaskyrkan också får präglas av integritet. Möjligheten skall finnas att under perioder få vila från allt engagemang.

Andreaskyrkan vill vara en gemenskap där man får bära, men också bli buren.

Vi vill bry oss!

Andreaskyrkan tillhör Equmeniakyrkan (en sammanslagning av Svenska Missionsförbundet, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan) och är en del av den svenska frikyrkorörelsen som växte fram under andra hälften av 1800-talet. Vi är därmed del av den första demokratiska rörelsen i Sverige som betonade alla människors lika värde. Demokrati och jämlikhet är fortfarande ideal som uppmuntrar till engagemang i samhälle och politik.

Ordet mission betyder uppdrag eller sändning vilket för oss är kopplat till respekt och medmänsklighet. Att dela vår kristna tro med andra människor innebär att ta hänsyn till människors hela livssituation. Vi vill göra detta i Sverige, t ex genom Andreaskyrkans sociala verksamhet eller olika lokala krisgruper, men också globalt genom Equmeniakyrkans internationella arbete där vi samarbetar med systerkyrkor i bland annat Kongo och Indien. Rättvisa och mänsklig värdighet vill vi kämpa för både på hemmaplan och i andra delar av världen.

Vi delar också Equmeniakyrkans strävan att skapa enhet mellan alla kristna. I den världsvida kyrkan finns det möjlighet till möten som skapar vänskap och bryter ner fördomar och gränser. Andreaskyrkan, Equmeniakyrkan Södermalm vill vara en av dessa mötesplatser.